اینترنت پر سرعت

دسته: چرا ما

پس از آغاز ارایه سرویس اینترنت پر سرعت توسط شرکت مخابرات ایران این شرکت با وجود خصوصی بودن در آذرماه ۹۱ اقدام به تبلیغات خدمات اینترنت پرسرعت خود